ประกาศการต่อสัญญากู้ยืมฯ ประจำปีการศึกษา 2567

 

ประกาศรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

1.  กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ อ่านรายละเอียดและดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.1  อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้ขอกู้ คลิก: https://drive.google.com/file/d/1XwfhTrB2-Jn03QyCKGnyPkRdSHW6cJfi/view?usp=sharing

1.2  กำหนดการจัดส่งเอกสารและเอกสารประกอบการกู้ยืม คลิก: https://drive.google.com/file/d/1YJSVn1lG4R8AkfS7RkBOVaE_TCLqvXfi/view?usp=sharing

-  ใบคำร้องกรณีผลเรียนและกิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ คลิก: https://drive.google.com/file/d/1dpra1zgzuBZUGULxqfjyR2xGqTKlpbzU/view?usp=sharing

-  ใบคำร้องกรณีขอกู้เกินหลักสูตร คลิก: https://drive.google.com/file/d/17K3SyC12dGvwEZ0j9Ds3itMtRnAwUk8Q/view?usp=sharing

-  ตัวอย่างเอกสารรับรองรายวิชาคงเหลือ สำหรับกลุ่มขอกู้เกินหลักสูตร คลิก: https://drive.google.com/file/d/1EmKEIX8HZ0BrDjqgMuaNX9ZDAKv_pXFm/view?usp=sharing

2.  กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอหยุด/ยกเลิกการกู้ยืม หรือย้ายสถานศึกษา คลิก: https://forms.gle/3EapXp4dLQqGjYCAA

3.  กรณีนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว คลิก: https://forms.gle/HQT2BpsmYWUZFhRC8

 

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม