ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา 2562

ตามที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และให้นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเลือกประธานสโมสรนักศึกษาฯ ซึ่งจะเป็นตัวแทนของนักศึกษาในการดำเนินงานตามพันธกิจของสโมสรนักศึกษา อันได้แก่ การเป็นตัวแทนติดต่อกับอาจารย์หรือองค์กรอื่นๆ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา การพิทักษ์สิทธินักศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมด้านประชาธิปไตย นั้น 

บัดนี้ การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะฯ จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาฯ ดังนี้