รับสมัครนักศึกษาใหม่ทัศนมาตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบ2

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 เพื่อเข้าศึกษาในเวลาราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
    หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 238 หน่วยกิต

2. กำหนดการรับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พ.ค2562               รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์
                                                  (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พ.ค. 2562               รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์
ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พ.ค2562               ยื่นผลคะแนนการทดสอบ
                                                  จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
                                                  วิชา GAT/PAT2 , วิชาสามัญ 9 วิชา หรือ O-NET

27 พ.ค. 2562                               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบจิตวิทยา
                                                  และสอบสัมภาษณ์
3 มิ.ย. 2562                                 ทดสอบจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์
7 มิ.ย. 2562                                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
14 มิ.ย. 2562                               รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
                                                 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนเรียน

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
   1. จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
   2. 
ป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
   3ป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
   4. ป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างองค์กร หรือเป็นไปตามหนังสือความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาเป็นกรณีไป

4. เกณฑ์การคัดเลือก
    1. ผู้สมัครที่จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าต้องมีผลคะแนนที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบไม่เกินกว่าปี พ.ศ 2560 โดยต้องมีสำเนาแสดงคะแนนสอบครบทุกวิชา เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
        1.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป และ
        1.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT2 (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ
        1.3 ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (รหัส 29) คณิตศาสตร์ (รหัส 39) ฟิสิกส์ (รหัส 49) เคมี (รหัส 59) และชีววิทยา (รหัส 69) หรือ
        1.4 ผลคะแนนการทดสอบ O-NET
     2. ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบจิตวิทยา
     3. ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
     4. กรณีบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย หรือไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก ต้องสามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ดี โดยต้องแสดงผลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด

5. หลักฐานการสมัคร
    1. ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
    2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ เขียนชื่อ-สกุล พร้อมลงนามและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
    3. หลักฐานของผู้สมัคร (ผู้สมัครฯ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ)
         - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 3 ฉบับ
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
         - สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
         - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) 3 ฉบับ
         - ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
    4. กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ให้ยื่นใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร (Certificate) ที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

6. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
    ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 ที่สถานศึกษาออกให้ พร้อมประทับตราโรงเรียน (ฉบับจริง)
        สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้คำนวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศพร้อมหนังสือรับรองจากโรงเรียน ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย (ฉบับจริง พร้อมสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
    2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
    3. บัตรประจำตัวนักเรียน ฉบับจริง
    4. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง 

ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานที่กำหนดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวมาแสดงจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์

7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
    - ค่าคู่มือใบสมัคร 200 บาท
    - ค่าสมัครสอบ 500 บาท 

8. วิธีการสมัคร
    1. สมัครด้วยตนเอง ยื่นหลักฐานการสมัคร ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
    2. สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2562 โดยดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อคู่มือ - ใบสมัครทางไปรษณีย์ และ คำชี้แจงการสมัครทางไปรษณีย์ ที่ www.opto.ru.ac.th 

Download ประกาศรับสมัคร 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ถือเป็นอันสิ้นสุด