ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

           ผลิตนักทัศนมาตรที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ปรัชญาทางการศึกษา

           ผู้นำวิชาชีพ โดดเด่นวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ

ปณิธาน

           พัฒนาคณะทัศนมาตรศาสตร์ให้เป็นแหล่งวิทยาการเพื่อผลิตนักทัศนมาตร ให้บริการวิชาการวิชาชีพทางด้านทัศนมาตรศาสตร์แก่ชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์

           เป็นผู้นำทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ในประเทศไทย โดยมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรแห่งความรู้และพัฒนาวิชาชีพ ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในระดับอาเซียน 

พันธกิจ 

  • ด้านการจัดการศึกษา 

           ผลิตบัณฑิตด้านทัศนมาตรศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

  • ด้านการวิจัย 

           ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทางทัศนมาตรศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

  •  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 

           - ให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษา รักษา ฟื้นฟู ตามหลักทัศนมาตรศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไป
           - ให้บริการฝึกอบรมระยะสั้น และจัดประชุมวิชาการด้านทัศนมาตรศาสตร์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 

  • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

           จัดกิจกรรม สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

  • ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

           - เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
           - ใช้เทคโนโลยีทันสมัยช่วยในการบริหารจัดการ
           - เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ โดยการสนับสนุนบุคลากรให้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
           - สร้างระบบการประเมินผลงานด้านการบริหารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

 

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม