เจ้าหน้าที่คณะทัศนมาตรศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Image

นางนิรมล กิตติเรืองชาญ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะทัศนมาตรศาสตร์
niramon.k@rumail.ru.ac.th
0-2310-8909

งานนโยบายและแผน

Image

นายกฤษฎา น้าคณาคุปต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
kritsada_od@rumail.ru.ac.th
0-2310-8912

งานประกันคุณภาพการศึกษา

Image

นางสาวมลฤดี เชื้อวังคำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
monrudee@rumail.ru.ac.th
0-2310-8912

Image

นายธีรวุตตม์ รักไทยดี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
teerawut.r@rumail.ru.ac.th
0-2310-8000 ต่อ 3521

งานบริหารและธุรการ

Image

นางศุภาลักษณ์ ใบมาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
suparuk.b@rumail.ru.ac.th
0-2310-8000 ต่อ 3520

Image

นางสาวธนิษฐา ไชยวสุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
tanittha.j@rumail.ru.ac.th
0-2310-8915

งานบริการการศึกษา

Image

นางสาวสุวภัทร พราหมณโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
suwaphat.p@rumail.ru.ac.th
0-2310-8914

Image

นางสาวสุรางคนา พินอยู่วงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
surangkana@rumail.ru.ac.th
0-2310-8906

Image

นายคธาวุธ เที่ยงมิตร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
num.num77@rumail.ru.ac.th
0-2310-8906

Image

นางสาวพิราวรรณ เพชร์แดง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
pirawan.p@rumail.ru.ac.th
0-2310-8914

งานคลังและพัสดุ

Image

นางสาวแจ่มจำรัส ศรีวะรมย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
jamjamsri.s@rumail.ru.ac.th

0-2310-8000 ต่อ 3521

Image

นางสาวละมัย ดวงชัย

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
lamai.d@rumail.ru.ac.th
0-2310-8000 ต่อ 3522

Image

จ.ส.อ.สิรภพ สมพรานนท์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
sirapobs@rumail.ru.ac.th
0-2310-8000 ต่อ 3522

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

Image

นายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
pongsak.p@rumail.ru.ac.th
0-2310-8913

Image

นายบุญส่ง เกิดสะอาด

พนักงานขับรถ
0-2310-8913

Image

นายสมพิศ สังข์เอี่ยม

พนักงานรักษาความปลอดภัย
0-2310-8913

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม