ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่
รักษาราชการแทนคณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์

 

 

อาจารย์ประจำคณะทัศนมาตรศาสตร์

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

อาจารย์

02-3108910


ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิณพันธ์  ศรีสวรรค์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)

อาจารย์

02-3108912

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อาจารย์นพดล  ศรีสุรัตนเมธากุล

ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
(Doctor of Optometry, O.D.)

อาจารย์

02-3108912

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อาจารย์ฐิติกา  เกาะหมาน

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

อาจารย์

02-3108912

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

หมายเหตุ

อาจารย์ภัทรกร  ถาวรกสิวัฒนกุล

ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
(Doctor of Optometry, O.D.)

อาจารย์ 

02-3108912

ลาศึกษาต่อ

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

หมายเหตุ

อาจารย์วิไลลักษณ์  พงษ์สุระ

ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
(Doctor of Optometry, O.D.)

อาจารย์

02-3108912

ลาศึกษาต่อ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อาจารย์โชติกา  พูลสนาม

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

อาจารย์ 

02-3108912

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นางสาวนาตยา  ไชยเวียง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล)

อาจารย์

02-3108912

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อาจารย์อัครพนธ์  วัชรพลากร

ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
(Doctor of Optometry, O.D.)

อาจารย์

02-3108912

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อาจารย์ ดร.ธีระ  โพยมทิพย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

อาจารย์

02-3108910

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อาจารย์ชลธพรรณ  ทองคุ้ม

ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
(Doctor of Optometry, O.D.)

อาจารย์

02-3108910

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อาจารย์ ดร.อารยา ศุภวัฒน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา)

อาจารย์

02-3108910

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

 

อาจารย์ณัชอาภา พวงมาลัย

ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
(Doctor of Optometry, O.D.)

อาจารย์

02-3108910

 

  

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

 

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

02-3108909

 

เจ้าหน้าที่

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นางสาวสุวภัทร  พราหมณโชติ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-3108906

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

นางสาวสุรางคนา  พินอยู่วงษ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

นักวิชาการศึกษา

02-3108906

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นายคธาวุธ  เที่ยงมิตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)

นักวิชาการศึกษา

02-3108906

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นางสาวพิราวรรณ เพชร์แดง

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

นักวิชาการศึกษา

02-3108906

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

นางสาวมลฤดี  เชื้อวังคำ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

02-3108907

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นายกฤษฎา  น้าคณาคุปต์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางการเมือง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-3108907

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นางสาวกชพร ชวนสวัสดิ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-3108908

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นางสาวแจ่มจำรัส  ศรีวะรมย์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 

02-3108908

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นางศุภาลักษณ์  ใบมาก

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-3108906

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นางสาวขนิษฐา  ไชยวสุ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-3108906

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

พงษ์ศักดิ์ เพ็ชรศรี

คุรุศาสตรบัณฑิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-3108907

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นางสาวละมัย  ดวงชัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

นักวิชาการพัสดุ

02-3108907

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

จ.ส.อ.สิรภพ  สมพรานนท์

นิติศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการพัสดุ

02-3108907

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นายสมพิศ  สังข์เอี่ยม

มัธยมศึกษาตอนต้น

ยามรักษาการณ์

02-3108906

 

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

นายบุญส่ง  เกิดสะอาด

มัธยมศึกษาตอนปลาย

พนักงานขับรถยนต์

02-3108906