ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะทัศนมาตรศาสตร์

 

ผู้บริหารและอาจารย์ประจำ

 

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

O.D. (Doctor of Optometry)

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์

โทรศัพท์

02-3108912

 

ชื่อ-สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิณพันธ์  ศรีสวรรค์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

โทรศัพท์

 02-3108912

 

ชื่อ-สกุล

อาจารย์นพดล  ศรีสุรัตนเมธากุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

O.D. (Doctor of Optometry)

อาจารย์

โทรศัพท์

 02-3108912

 

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ฐิติกา  เกาะหมาน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

O.D. (Doctor of Optometry)

อาจารย์

โทรศัพท์

02-3108912

 

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ภัทรกร  ถาวรกสิวัฒนกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

O.D. (Doctor of Optometry)

อาจารย์

โทรศัพท์

02-3108912

 

ชื่อ-สกุล

อาจารย์วิไลลักษณ์  พงษ์สุระ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

O.D. (Doctor of Optometry)

อาจารย์

โทรศัพท์

02-3108912

 

ชื่อ-สกุล

อาจารย์โชติกา  พูลสนาม

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

O.D. (Doctor of Optometry)

อาจารย์

โทรศัพท์

02-3108912

  

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

 

ชื่อ-สกุล

นางธัญญ์รัตน์  ตติยะวรนันท์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

โทรศัพท์

02-3108909

   

บุคลากร

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุวภัทร  พราหมณโชติ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-3108906
ชื่อ-สกุล นางสาวสุรางคนา  พินอยู่วงษ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

นักวิชาการศึกษา

 โทรศัพท์ 02-3108906
   ชื่อ-สกุล นายคธาวุธ  เที่ยงมิตร

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-3108906
   ชื่อ-สกุล นางสาววนสร  ทองศาสตรา

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-3108906
   ชื่อ-สกุล นางสาวมลฤดี  เชื้อวังคำ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 โทรศัพท์  02-3108907
  

ชื่อ-สกุล

นายกฤษฎา  น้าคณาคุปต์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางการเมือง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

โทรศัพท์

02-3108907

  

ชื่อ-สกุล

นางสาวอรนุช  รัตนโกสีย์กิจ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์

02-3108908

  

ชื่อ-สกุล

นางสาวแจ่มจำรัส  ศรีวะรมย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

โทรศัพท์

02-3108908

  

ชื่อ-สกุล

นางศุภาลักษณ์  ใบมาก

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์

02-3108906

  

ชื่อ-สกุล

นางสาวขนิษฐา  ไชยวสุ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์

02-3108906

  

ชื่อ-สกุล

พงษ์ศักดิ์ เพ็ชรศรี

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

คุรุศาสตรบัณฑิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์

 02-3108907

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวละมัย  ดวงชัย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์

02-3108907

ชื่อ-สกุล

นายสมพิศ  สังข์เอี่ยม

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

มัธยมศึกษาตอนต้น

ยามรักษาการณ์

โทรศัพท์

 02-3108906

ชื่อ-สกุล

นายบุญส่ง  เกิดสะอาด

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตำแหน่ง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์

02-3108906