ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์

 

 

อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 ผศ.ประพิณพันธ์ ศรีสวรรค์
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.โชติกา พูลสนาม
รองคณบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.นพดล ศรีสุรัตนเมธากุล
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 อ.ฐิติกา เกาะหมาน
รองคณบดี
ฝ่ายสวัสดิการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ประจำคณะทัศนมาตรศาสตร์

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล

 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

 อาจารย์

 02-3108910

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิณพันธ์  ศรีสวรรค์

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)

 อาจารย์

 02-3108912

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 อาจารย์นพดล  ศรีสุรัตนเมธากุล

 ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
 (Doctor of Optometry, O.D.)

 อาจารย์

 02-3108911

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 อาจารย์ฐิติกา  เกาะหมาน

 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

 อาจารย์

 02-3108911

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 หมายเหตุ

 อาจารย์ภัทรกร  ถาวรกสิวัฒนกุล

 ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
 (Doctor of Optometry, O.D.)

 อาจารย์ 

 -

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ลาศึกษาต่อ

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 หมายเหตุ

 อาจารย์วิไลลักษณ์  พงษ์สุระ

 ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
 (Doctor of Optometry, O.D.)

 อาจารย์

 -

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ลาศึกษาต่อ

 

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 อาจารย์โชติกา  พูลสนาม

 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

 อาจารย์ 

 02-3108911

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นางสาวนาตยา  ไชยเวียง

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 (เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล)

 อาจารย์

 02-3108912

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

หมายเหตุ

 

 อาจารย์อัครพนธ์  วัชรพลากร

 ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
 (Doctor of Optometry, O.D.)

 อาจารย์

 02-3108912

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ลาศึกษาต่อ

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 อาจารย์ ดร.ธีระ  โพยมทิพย์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

 อาจารย์

 02-3108912

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 

 อาจารย์ณัชอาภา พวงมาลัย

 ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
 (Doctor of Optometry, O.D.)

 อาจารย์

 02-3108912

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 

 อาจารย์ชญาดา เที่ยงถาวร

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาธิวิทยา)

 อาจารย์

 02-3108912

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 

 

 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

 02-3108909

 

 

เจ้าหน้าที่

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นางสาวสุวภัทร  พราหมณโชติ

 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 02-3108906

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นางสาวสุรางคนา  พินอยู่วงษ์

 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

 นักวิชาการศึกษา

 02-3108906

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นายคธาวุธ  เที่ยงมิตร

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)

 นักวิชาการศึกษา

 02-3108906

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นางสาวพิราวรรณ เพชร์แดง

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

 นักวิชาการศึกษา

 02-3108906

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นางสาวมลฤดี  เชื้อวังคำ

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 02-3108907

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นายกฤษฎา  น้าคณาคุปต์

 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางการเมือง)

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 02-3108907

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นางสาวกชพร ชวนสวัสดิ์

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

 นักวิชาการเงินและบัญชี

 02-3108908

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นางสาวแจ่มจำรัส  ศรีวะรมย์

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

 นักวิชาการเงินและบัญชี 

 02-3108908

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นางศุภาลักษณ์  ใบมาก

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 02-3108906

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นางสาวขนิษฐา  ไชยวสุ

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 02-3108906

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 พงษ์ศักดิ์ เพ็ชรศรี

 คุรุศาสตรบัณฑิต

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 02-3108907

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นางสาวละมัย  ดวงชัย

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

 นักวิชาการพัสดุ

 02-3108907

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 จ.ส.อ.สิรภพ  สมพรานนท์

 นิติศาสตรบัณฑิต

 นักวิชาการพัสดุ

 02-3108907

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นายสมพิศ  สังข์เอี่ยม

 มัธยมศึกษาตอนต้น

 ยามรักษาการณ์

 02-3108906

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อีเมล

 นายบุญส่ง  เกิดสะอาด

 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 พนักงานขับรถยนต์

 02-3108906