ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์

 

 

อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์

 

 
 ผศ.ประพิณพันธ์ ศรีสวรรค์
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
อ.โชติกา พูลสนาม
รองคณบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน
อ.นพดล ศรีสุรัตนเมธากุล
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 อ.ฐิติกา เกาะหมาน
รองคณบดี
ฝ่ายสวัสดิการ

 

อาจารย์ประจำคณะทัศนมาตรศาสตร์

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล

 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

 อาจารย์

 02-3108910


 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิณพันธ์  ศรีสวรรค์

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)

 อาจารย์

 02-3108912

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อาจารย์นพดล  ศรีสุรัตนเมธากุล

 ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
 (Doctor of Optometry, O.D.)

 อาจารย์

 02-3108911

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อาจารย์ฐิติกา  เกาะหมาน

 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

 อาจารย์

 02-3108911

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 หมายเหตุ

 อาจารย์ภัทรกร  ถาวรกสิวัฒนกุล

 ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
 (Doctor of Optometry, O.D.)

 อาจารย์ 

 -

 ลาศึกษาต่อ

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 หมายเหตุ

 อาจารย์วิไลลักษณ์  พงษ์สุระ

 ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
 (Doctor of Optometry, O.D.)

 อาจารย์

 -

 ลาศึกษาต่อ

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อาจารย์โชติกา  พูลสนาม

 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

 อาจารย์ 

 02-3108911

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นางสาวนาตยา  ไชยเวียง

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 (เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล)

 อาจารย์

 02-3108912

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อาจารย์อัครพนธ์  วัชรพลากร

 ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
 (Doctor of Optometry, O.D.)

 อาจารย์

 02-3108912

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อาจารย์ ดร.ธีระ  โพยมทิพย์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

 อาจารย์

 02-3108912

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อาจารย์ชลธพรรณ  ทองคุ้ม

 ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
 (Doctor of Optometry, O.D.)

 อาจารย์

 02-3108911

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 อาจารย์ ดร.อารยา ศุภวัฒน์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา)

 อาจารย์

 02-3108912

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 

 อาจารย์ณัชอาภา พวงมาลัย

 ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
 (Doctor of Optometry, O.D.)

 อาจารย์

 02-3108912

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 

 อาจารย์ชญาดา เที่ยงถาวร

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาธิวิทยา)

 อาจารย์

 02-3108912

 

 

  

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นางสาวสุธีกานต์ คงอำนาจ

 

 รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

 02-3108909

 

เจ้าหน้าที่

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นางสาวสุวภัทร  พราหมณโชติ

 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 02-3108906

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นางสาวสุรางคนา  พินอยู่วงษ์

 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

 นักวิชาการศึกษา

 02-3108906

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นายคธาวุธ  เที่ยงมิตร

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)

 นักวิชาการศึกษา

 02-3108906

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นางสาวพิราวรรณ เพชร์แดง

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

 นักวิชาการศึกษา

 02-3108906

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นางสาวมลฤดี  เชื้อวังคำ

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 02-3108907

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นายกฤษฎา  น้าคณาคุปต์

 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางการเมือง)

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 02-3108907

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นางสาวกชพร ชวนสวัสดิ์

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

 นักวิชาการเงินและบัญชี

 02-3108908

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นางสาวแจ่มจำรัส  ศรีวะรมย์

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

 นักวิชาการเงินและบัญชี 

 02-3108908

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นางศุภาลักษณ์  ใบมาก

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 02-3108906

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นางสาวขนิษฐา  ไชยวสุ

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 02-3108906

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 พงษ์ศักดิ์ เพ็ชรศรี

 คุรุศาสตรบัณฑิต

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 02-3108907

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นางสาวละมัย  ดวงชัย

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

 นักวิชาการพัสดุ

 02-3108907

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 จ.ส.อ.สิรภพ  สมพรานนท์

 นิติศาสตรบัณฑิต

 นักวิชาการพัสดุ

 02-3108907

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นายสมพิศ  สังข์เอี่ยม

 มัธยมศึกษาตอนต้น

 ยามรักษาการณ์

 02-3108906

 

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตำแหน่ง

 โทรศัพท์

 นายบุญส่ง  เกิดสะอาด

 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 พนักงานขับรถยนต์

 02-3108906